Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Uvedené obchodní podmínky se vztahují na nákup software firmy Pavel Ličman prostřednictvím obchodu uzavřeného na dálku za využití elektronických komunikací. Kupující je upozorněn před koupí na možnost volného stažení software k využití v rámci ověření vlastních požadavků a seznámení se s jeho využitím.

II. Objednání zboží

Veškeré objednávky podané prostřednictvím elektronické komunikace jsou závazné. Podáním takto podané objednávky kupující stvrzuje, že s seznámil obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Vyplněním registračního formuláře, nebo závazné objednávky, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupu. Na základě objednávky bude vystaven účetní doklad a kupující provede platbu. Na základě identifikačních údajů z objednávky a následně po provedení platby na účet prodávajícího obdrží kupující elektronickou cestou aktivační kód, který tvoří přílohu vydaného účetního dokladu.

III. Odstoupení od kupní smlouvy

Na produkty (software) nabízené v elektronických komunikacích se nevztahuje ustanovení odstavce občanského zákoníku o možnosti odstoupení od smlouvy do 14 ti dnů od převzetí zboží. Software, který je distribuovaný elektronicky a to rovněž stažený osobně kupujícím, nelze vrátit.

IV. Práva a povinnosti prodávajícího

Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné. Po uhrazení kupní ceny se kupující stává vlastníkem licence v daném rozsahu a prodávající zašle kupujícímu bezodkladně aktivační kód. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník požádá a uvede, že uvedený software nepoužívá. Prodávající má právo zrušit objednávku, je-li dodávka aktivačního klíče nemožná. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, apod.) vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 7 dnů od zjištění uvedené skutečnosti. Prodávající má právo zrušit objednávku, je-li u zboží uvedena chybná cena nebo došlo ke změně ceny výrobcem nebo dodavatelem.

V. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést na objednávce správné a pravdivé údaje. Kupující je povinen zaplatit cenu uvedenou na objednávce. S celkovou cenou objednávky je kupující seznámen ještě před jejím potvrzením a je součásti nabídky. Po uhrazení kupní ceny se stává vlastníkem licence v daném rozsahu a má nárok na obdržení aktivačního kódu produktu. Právem kupujícího je využívat software pouze v rozsahu zakoupené licence pro uvedený počet osob. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to. Prodávající se tímto zavazuje vymazat veškeré údaje o kupujícím z databáze. Toto ustanovení se netýká údajů, které jsou nutné zajištění průkaznosti účetních dokladů.

Desktop client

Meriel Desktop
For Windows XP, Vista, 7, 8
Current version: 0.63.3 build 1168
Release date: 21.8.2016

Download application

Download application v archívu ZIP

Server

Meriel Server
Not free application
Current version: 2013.0 (1.0.0)
Release date: 4.2.2013

Details

Mobile client

Meriel Mobile Android
For Android 2.1 or higher
Current version: 0.2.5.1
Release date­: 30.3.2016

Installation APK package

Installation APK package v archívu ZIP