Licenční podmínky

5.2.2013

Licenční smlouva Komunikátoru Meriel

Toto je smlouva mezi vámi, konečným uživatelem ("Držitel licence") a společností Pavel Ličman ("Výrobce"). DŮLEŽITÉ: ČTĚTE PROSÍM POZORNĚ! TOTO JE PRÁVNÍ DOHODA ŘÍDÍCÍ VAŠE UŽÍVÁNÍ SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PROSÍM PROSTUDUJTE NÍŽE UVEDENÉ PODMÍNKY. INSTALACÍ, STAŽENÍM NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, SOFTWARE NESTAHUJTE, NEINSTALUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE A NEPRODLENĚ ODSTRAŇTE ZE SVÉ PRACOVNÍ STANICE ČI SERVERU.

I. AUTORSKÉ PRÁVO

Licence k výše uvedenému softwarovému produktu ("Software") je vám poskytována za účelem používání jen za podmínek stanovených touto smlouvou. Software obsahuje duševní vlastnictví chráněné copyrightem na základě právních předpisů a mezinárodních úmluv v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

II. POSKYTNUTÍ LICENCE

Výrobce vám tímto poskytuje nevýhradní a nepřenosné právo:
(a) Nainstalovat Software na jeden Server (označuje jeden systém, který poskytuje přístup ke sdíleným prostředkům na jednom fyzickém serveru a / nebo jednom virtuálním serveru) za účelem používání Software, avšak pouze v souladu s podmínkami této smlouvy. Žádné jiné používání Software než to, které je výslovně povolené touto smlouvou, není povoleno, a to včetně používání Software přímo nebo nepřímo na jiném počítači či Serveru nebo v rámci internetových nebo webhostingových služeb.
(b) Pořídit kopii Software, pokud je tato zapotřebí k používání Software způsobem uvedeným v písm. (a) výše pro účely využití funkcí programu a pro účely zálohování.
(c) Používat Software v rámci možností a limitů daných poskytnutým licenčním klíčem.

III. OMEZENÍ VZTAHUJÍCÍ SE NA POUŽÍVÁNÍ

Jako Držitel licence se nesmíte dopustit těchto jednání a ani umožnit třetí straně:
(a) Souběžně nainstalovat nebo provozovat Software na více než jednom Serveru či počítači a / nebo jakkoli zvyšovat počet uživatelů než ke kterým máte licenci Software.
(b) Pořizovat kopie Software, vyjma tak, jak výslovně povoluje tato smlouva a/nebo příslušné právní předpisy, a/nebo tyto kopie distribuovat či šířit vůči jakýmkoliv osobám.
(c) Software zpětně rekonstruovat, dekompilovat, překládat, zpracovávat, měnit, extrahovat nebo vytvářet jeho úpravy nebo překlady a tyto distribuovat či šířit, ani jakkoli jinak zasahovat do vnitřní struktury Software, vyjma těch, které výslovně povoluje tato smlouva.
(d) Software pronajímat, sdílet nebo půjčovat, případně dále postupovat jakákoli práva plynoucí z této smlouvy a/nebo převádět Software nebo licenční práva plynoucí z této smlouvy, ať již vcelku nebo částečně.
(e) Software integrovat nebo používat s jakýmikoli přídavnými zásuvnými moduly (plugins) nebo programovými doplňky, které nebyly vyvinuty Výrobcem a/nebo které porušují či mohou porušit autorská práva Výrobce.
(f) Software a/nebo licenční klíč nesmí být prodán, postoupen, sublicencován ani dále šířen bez předchozího písemného souhlasu výrobce.
(g) Použít licenční klíč více než právě a pouze jednou pro instalaci a použítí Software vzhledem k bodu (a)
(h) Poskytnout, šířit, distribuovat, pronajímat nebo půjčovat licenční klíč jiným stranám či jakýmkoliv osobám.
(i) Poskytovat jakékoli třetí straně přístup nebo možnost používat Software ve středisku služeb, průběžně jej sdílet (timesharing), poskytovat v rámci předplatitelské služby, pronajímat nebo poskytovat aplikační služby.
(j) Zrušit či obcházet, pokoušet se o zrušení nebo obcházení nebo pověřit třetí stranu nebo jí napomáhat ve zrušení nebo obcházení prostředků sloužících k omezení instalace či užívání kopií Softwaru.

IV. OBECNÁ USTANOVENÍ

(a) Výrobce nezaručuje, že produkt splní všechny požadavky uživatele či Držitele licence. Záruka se nevztahuje a za vadu Software mimo jiné dále nelze považovat:
· je-li Software používán v rozporu s uživatelskou dokumentací,
· absenci vlastností či funkcí, které nejsou uvedeny v uživatelské dokumentaci,
· je-li produkt provozován na nevhodném hardware či konfiguraci nebo hardware, který je v rozporu s aktuálními doporučenými systémovými požadavky uvedenými v dokumentaci nebo v aktualizované podobě na internetových stránkách Výrobce,
· skutečnost, že Software nepracuje na hardware, který není běžně dostupný v okamžiku jeho vývoje, nebo na hardware či operačním systému, který není podporován,
· je-li Software provozován na chybně nakonfigurovaném počítači nebo na chybně nastavené počítačové síti, či počítači nebo síti, které neodpovídají požadavkům uvedeným v dokumentaci
· je-li Software provozován spolu s programy jiných výrobců, které znemožňují jeho bezvadný chod,
· je-li Software používán programy jiných výrobců nebo takovými programy, které nejsou uvedeny v dokumentaci,
· provádí-li uživatel zásahy do databázových souborů pomocí jiných prostředků než dodaným Software.
(b) Výrobce není povinen poskytovat zákaznickou podporu a provádět vývoj nebo údržbu starších verzí produktu. O ukončení podpory dané verze produktu rozhodne Výrobce.
(c) Licenční klíč je nebo může být omezen na určitou verzi produktu. O platnosti licenčního klíče k jednotlivým verzím produktu rozhoduje Výrobce.

V. VYLOUČENÍ ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI

TENTO SOFTWARE POSKYTUJE VÝROBCE "TAK, JAK STOJÍ A LEŽÍ", A JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, ZEJMÉNA IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY OHLEDNĚ PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JSOU TÍMTO VYLOUČENY. VÝROBCE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, SANKČNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY A JEJICH NÁHRADU, ANI ZVLÁŠTNÍ ŠKODY (VČETNĚ, MIMO JINÉ, UŠLÉHO ZISKU NEBO VÝNOSŮ, ZTRÁTY SOUKROMÍ, ZEJMÉNA ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB; NÁHRADU ZA ZTRÁTU UŽÍVÁNÍ NEBO DAT NEBO ZA PŘERUŠENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI), ZTRÁTY UŽITKU Z JAKÉHOKOLI POČÍTAČE NEBO SOFTWARU VČETNĚ TOHOTO SOFTWARU, PŘERUŠENÍ PROVOZU, ZTRÁTY OBCHODNÍCH INFORMACÍ A JINÉ PENĚŽNÍ ZTRÁTY) NEHLEDĚ NA TO, JAK VZNIKLA, A NEHLEDĚ NA PRÁVNÍ ZÁKLAD TAKOVÉ POTENCIÁLNÍ ŠKODY, ZDA BY VZNIKLA NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, ZE ZÁKONA, NA ZÁKLADĚ PORUŠENÍ PRÁVA (VČETNĚ NEDBALOSTI) VÝROBCEM ČI JINAK V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARE, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE NA MOŽNOST VZNIKU ŠKODY BYLO UPOZORNĚNO.

VI. ÚPLNOST SMLOUVY

Tato Smlouva potvrzuje úplné porozumění a shodu mezi vámi a Výrobcem. Může být doplněna nebo změněna pouze písemnou dohodou mezi Vámi a oprávněným zástupcem Výrobce. ŽÁDNÝ POSKYTOVATEL LICENCE, DISTRIBUTOR, PRODEJCE, MALOOBCHODNÍK, OBCHODNÍ ZÁSTUPCE ANI ZAMĚSTNANEC NENÍ OPRÁVNĚN TUTO SMLOUVU UPRAVOVAT NEBO POSKYTOVAT JAKÁKOLI PROHLÁŠENÍ ČI ZÁVAZKY NEOBSAŽENÉ V PODMÍNKÁCH TÉTO SMLOUVY NEBO LIŠÍCÍ SE OD NÍ. V případě, že jakékoli ustanovení této smlouvy je považováno za neplatné, nevynutitelné nebo nezákonné, zůstávají ostatní ustanovení plně v platnosti.

VII. UKONČENÍ PLATNOSTI LICENCE

Tato smlouva zůstává účinná až do okamžiku, kdy bude její platnost ukončena. Platnost této smlouvy bude automaticky ukončena bez nutnosti oznámení ze strany Výrobce v případě, že nedodržíte podmínky této smlouvy. Platnost této smlouvy bude rovněž ukončena, pokud bude nahrazena novou licencí upravující podmínky používání nové verze Software. V případě ukončení platnosti této smlouvy jste povinni přestat Software jakkoliv používat a zničit všechny jeho kopie a licenční klíč, včetně písemné dokumentace a modifikovaných kopií, pokud nějaké máte k dispozici.

Desktop client

Meriel Desktop
For Windows XP, Vista, 7, 8
Current version: 0.63.3 build 1168
Release date: 21.8.2016

Download application

Download application v archívu ZIP

Server

Meriel Server
Not free application
Current version: 2013.0 (1.0.0)
Release date: 4.2.2013

Details

Mobile client

Meriel Mobile Android
For Android 2.1 or higher
Current version: 0.2.5.1
Release date­: 30.3.2016

Installation APK package

Installation APK package v archívu ZIP